Tag - oglasavanje

Oglašavanje prodaje otpadne plastike

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2024., kako slijedi: Plastika – ključni broj  0 01 39Procjena količine 10 000 kgNapomena: otpad je u rasutom stanju.Prodaja se vrši po načelu " viđeno-kupljeno", čime su isključeni svi naknadni prigovori.Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob: 091 548 3392 od  15. do 26. ožujka 2024. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.Ponuda mora sadržavati:-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog...
Read more...

Oglašavanje prodaje otpadnog papira i kartona, ambalaže od papira i kartona, metala, ambalaže od metala, plastike i željezne kovine

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2024., kako slijedi:Papir i karton – ključni broj 20 01 01Procjena količine 550 000 kg Ambalaža od papira i kartona – ključni broj 15 01 01Procjena količine 57 000 kg Metal – ključni broj 20 01 40Procjena količine 10 000 kg Ambalaža od metala – ključni broj 15 01 04Procjena količine 5 000 kg Plastika – ključni broj 20 01 39Procjena količine 10 000 kg Željezne kovine – ključni broj 16 01 17Procjena količina 6 000 kgNapomena:...
Read more...

Oglašavanje prodaje otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike (HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2023., kako slijedi: Metal – ključni broj 20 01 40 - Procjena količine 3 000 kg Ambalaža od metala – ključni broj 15 01 04 - Procjena količine 8 000 kg Željezne kovine – ključni broj 16 01 17 - Procjena količina cca 40 kom kontejnera volumena od 1100 litara Plastika (HDPE) – ključni broj 20 01 39 - Procjena količina- 3000 kg Papir i karton- ključni broj 20 01 01 - Procjena količina 750 000 kg Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07, staklo- ključni...
Read more...
Skip to content