Tag - oglasavanje

Oglašavanje prodaje otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike (HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2023., kako slijedi: Metal – ključni broj 20 01 40 - Procjena količine 3 000 kg Ambalaža od metala – ključni broj 15 01 04 - Procjena količine 8 000 kg Željezne kovine – ključni broj 16 01 17 - Procjena količina cca 40 kom kontejnera volumena od 1100 litara Plastika (HDPE) – ključni broj 20 01 39 - Procjena količina- 3000 kg Papir i karton- ključni broj 20 01 01 - Procjena količina 750 000 kg Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07, staklo- ključni...
Read more...
Skip to content