Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 22 332 325
  2. putem faksa na broj: +385 22 310 982
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: vesna.maretic@zeleni-grad.hr
  4. poštom na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
  5. osobno na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik

Pravo na pristup informacija određeno je

Opći propisi

•    Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
•    Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
•    Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
•    Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
•    Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
•    Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
•    Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
•    Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
•    Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
•    Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU 

•    Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
•    Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
•    Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Službenik za informiranje

Vesna Maretić, dipl. iur.
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.
Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 332 325
Fax: +385 (0)22 310 982
E-mail: vesna.maretic@zeleni-grad.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje:
07:00 - 15:00

Dokumenti za preuzimanje

Skip to content