Oglašavanje prodaje otpadne plastike

Oglašavanje prodaje otpadne plastike

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2024., kako slijedi:

  1. Plastika – ključni broj  0 01 39

Procjena količine 10 000 kg

Napomena: otpad je u rasutom stanju.

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob: 091 548 3392 od  15. do 26. ožujka 2024. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),

-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),

-ponuđenu cijenu po kg za otpadni materijala u eurima,

– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je 26. ožujka 2024. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadne plastike” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

                                            ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Skip to content