Zakoni i pravilnici

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06109/12)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN  38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/1448/14107/14,139/14,11/20197/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07133/0831/09156/09143/1286/13)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3.,
te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN  103/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN  117/14)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN  117/14)

Napomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) prestaju važiti članci 4. i 5. ovog Pravilnika

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN  50/15,56/19)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN  88/1578/16116/1714/2020 i 144/20)

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (‘Narodne novine’, br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na 
snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (‘Narodne novine’, br. 88/15).

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN  99/15)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN  111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima  (NN  133/0631/09156/0945/1286/13)

Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.

 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN  114/15103/201856/19 )

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN  125/1590/1660/1872/1881/20)


Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN  69/16)

Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN  75/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN  113/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN  40/0631/09156/09111/1186/13)

Napomena: prestao važiti stupenjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (‘Narodne novine’, br. 113/16), osim članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi do uspostave Registra

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20,  106/22)

Napomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) prestaje važiti ovaj Pravilnik,  osim članka 47. i Dodatka XIII. koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona o gospodarenju otpadom.
 
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN  22/19)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

UPUTE

Upute za ispunjavanje Pratećeg lista za otpadUREDBE

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN  6/14)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN  97/157/20 i 140/20)

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN  105/1557/20)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN  112/15)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN  50/1784/19, rješenje USRH (“Narodne novine”, broj 14/20)

Napomena: prestala važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22)


 ODLUKE

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Službeni glasnik grada Šibenika br. 9/2017

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Službeni glasnik grada Šibenika br. 6/2018

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Službeni glasnik grada Šibenika br. 7/2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bilice
Službeni glasnik Općine Bilice Godina 3 Broj 2

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN  40/1557/20)

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN  88/15)

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN  95/1557/20)

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN  20/16)

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Narodne novine 3/17

 
 PROPISI I ODLUKE EUROPSKE UNIJE

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (konsolidirana verzija)

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2174/2020 o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/200

 Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka        OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Tekst značajan za EGP)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 od 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1885 оd 6. studenoga 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o odlagalištima komunalnog otpada u skladu s Direktivom Vijeća 1999/31/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2000/738/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7874)


MEĐUNARODNE KONVENCIJE

Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju- Basel, 1992.  (NN 3/94)
Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.


NACIONALNO ZAKONODAVSTVO KOJIM SU PRENESENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE I PROPISI EUROPSKE UNIJE

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN 3/94)

Zakon o potvrđivanju izmjene i dopune baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN 7/19)

Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN 8/17)

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 11/06)

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. (NN 8/20)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (NN 115/18) 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 11/06)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (NN 96/19)

Skip to content