Zakoni i pravilnici

Zakon o gospodarenju otpadom
Narodne novine 84/21

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/2017
Narodne novine 84/19

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Službeni glasnik grada Šibenika br. 9/2017

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Službeni glasnik grada Šibenika br. 6/2018

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Službeni glasnik grada Šibenika br. 7/2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bilice
Službeni glasnik Općine Bilice Godina 3 Broj 2

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne novine 40/0631/09156/09111/1186/13

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Narodne novine 40/15

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Narodne novine 59/06109/12

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Narodne novine 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07126/10, 31/1146/15

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Narodne novine 38/08

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Narodne novine 128/08

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Narodne novine 6/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/1451/14121/15132/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/07111/07Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne novine 42/1448/14107/14139/14

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Narodne novine 74/07133/0831/09156/09143/1286/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Narodne novine 103/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Narodne novine 117/14

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Narodne novine 117/14

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Narodne novine 50/15

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Narodne novine 88/1578/1614/20

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Narodne novine 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (‘Narodne novine’, br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (‘Narodne novine’, br. 88/15).

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Narodne novine 88/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Narodne novine 95/15

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Narodne novine 97/15

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Narodne novine 99/15

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 105/15

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 111/15Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 133/0631/09156/0945/1286/13

Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 112/15

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 125/1590/16

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 136/0631/09156/0953/1286/1391/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
Narodne novine 20/16

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Narodne novine 69/16

Pravilnik o termičkoj obradi otpada
Narodne novine 75/16

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne novine 113/16

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Narodne novine 3/17

Akti Europske unije

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada
(Konsolidirana verzija)
 

Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada
(Konsolidirana verzija)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)


Međunarodni ugovor

Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992.)
Objavljena u ‘Narodnim novinama – Međunarodni ugovori’ br. 3/94.
Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.

Skip to content