Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije

Sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda ZELENOM GRADU ŠIBENIK d.o.o odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.050.770,00 kuna, a stopa sufinanciranja projekta je 83,803% temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 – K.K.06.03.1.18.0003., sklopljen 22.07.2020. između ZELENOG GRADA ŠIBENIK d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Navedena sredstva dobili smo putem eFondova kojim smo se prijavili 15.trajna 2020.u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Dana, 16. travnja 2021. godine u 10:30 sati u prostorijama Centra za poduzetništvo i nove tehnologije Trokut, Velimira Škorpika 7, Šibenik, održana je konferencija na kojoj je ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. predstavio ostvarene rezultate projekta pod nazivom „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 83,803%. Operativni program unutar kojeg se projekt financira je „Konkurentnost i kohezija“.

Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati projekta koji je za cilj imao podizanje svijesti o smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište kao i nabavku komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Ukupna vrijednost projekta se određuje u iznosu 1.566.295,75 kn.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.253.851,68 kn.

Dodjela bespovratnih sredstava je u iznosu od 1.050.770,00 kn.

Početak provedbe projekta: 26.06.2020, kraj provedbe projekta: 15.06.2021.

Izobrazno-edukativna aktivnost koja se provodi u sklopu provedbe ovog projekta koja obuhvaća izradu i slanje letaka (30 000komada) na adrese građana na području Grada Šibenika i općine Bilice, započeli smo 12.04.2021.god, preko kojih bi se građani upoznali s osnovama i pravilima kompostiranja, te ih na taj način potaknuli na kompostiranje unutar vlastitih domova, provodit će se za vrijeme trajanja provedbe projekta, cilj je smanjenje proizvedenog otpada u kućanstvu, a samim time i na odlagalište.

Tokom provedbe projekta predstavnici Zelenog grada Šibenik d.o.o. organizirat će posjet i edukaciju korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ ( ustanova koja provodi programe osnovnoškolskog i srednjeg strukovnog obrazovanja po posebnom programu za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, te pruža usluge socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i odraslima osobama s invaliditetom) kako bi i u suradnji s osobljem centra ovoj osjetljivoj skupini na prilagođen način predstavili važnost odgovornog gospodarenja otpadom. Edukacija će se održati  28.04.2021.god.

Na konferenciji za medije prisutnima se obratio Novica Ljubičić direktor ZELENOG GRADA ŠIBENIK d.o.o. te istaknuo kako žele stvoriti preduvjete za učinkovitiju i ekonomičniju uslugu odvoza odvojenog otpada. Cilj je upoznati građane s osnovama i pravilima kompostiranja i na taj način ih potaknuti na kompostiranje unutar vlastitih domova. Dodatno je istaknuo kako je na području Grada Šibenika već podijeljeno 300 kompostera te je u postupku nabavu još 300 kompostera koje financira ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Cilj je smanjenje količine opada koji se odlaže na odlagalište i povećanje postotaka odvojenog sakupljenog otpada s navedenim vozilom za 9,9%.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“
Sadržaj publikacije/emitiranog isključivo je odgovornost ZELENOG GRADA ŠIBENIK d.o.o.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba za više podataka: Ivana Spahija, tel.022/332-325

Skip to content