Oglašavanje prodaje otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike (HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva

Oglašavanje prodaje otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike (HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2023., kako slijedi:
Metal – ključni broj 20 01 40 – Procjena količine 3 000 kg
Ambalaža od metala – ključni broj 15 01 04 – Procjena količine 8 000 kg
Željezne kovine – ključni broj 16 01 17 – Procjena količina cca 40 kom kontejnera volumena od 1100 litara
Plastika (HDPE) – ključni broj 20 01 39 – Procjena količina- 3000 kg
Papir i karton- ključni broj 20 01 01 – Procjena količina 750 000 kg
Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07, staklo- ključni broj 20 01 02 – Procjena količine 80 000 kg
Tekstil – ključni broj 20 01 11 – Procjena količine 90 000 kg
Drvo – ključni broj 20 01 38 – Procjena količine 40 000 kg

Napomena: otpad je u rasutom stanju.

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.
Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 548 3392 od  28. ožujka do 5. travnja 2023. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:
-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
-ponuđenu cijenu po kg pojedinačno za svaku vrstu otpadnog materijala u kunama,
– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  5. travnja 2023. godine do 14:00 sati, a kada je i otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike(HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva ” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke. Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac. ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Skip to content