Zahtjev za umanjenje cijene javne usluge za pravne osobe i obrte na području Grada Šibenika

Kako bi ostvarili pravo na umanjenje cijene pod uvjetima koji su navedeni u članku 31b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 6/2023), Korisnici kategorije koji nisu kućanstvo dužni su predati Zahtjev za umanjenje cijene te uz Zahtjev Davatelju javne usluge odmah dostaviti i potvrdu o prijavi zaposlenih osoba na mirovinsko osiguranje. Dokaz o najmanje tri predaje reciklabilnog otpada, biootpada, glomaznog otpada, proizvodnog otpada te opasnog komunalnog otpada ovlaštenom sakupljaču, korisnici koji nisu kućanstvo dužni su dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

    Skip to content